Eget kapital Definition

Eget kapital är en finansiell rapport som utgör en del av bokslutet som fångar förändringarna i företagets eget kapitalvärde (dvs. ökning eller minskning av eget kapitalvärde från början av en viss räkenskapsperiod till slutet av den perioden). Den innehåller aktiekapital och balanserade vinstmedel.

Den ger information om den aktierelaterade verksamheten till användarna av de finansiella rapporterna, och den är en av de finansiella element som används av analytiker för att förstå företagets ekonomiska utveckling. Aktieägarnas eget kapital är företaget har reglerat värdet av de tillgångar som är tillgängliga för aktieägarna efter alla skulder. Det anger företagets nettoförmögenhet. Det kallas också för aktieägarnas eget kapital.

Komponenter i redovisningen av aktieägarnas eget kapital

Nedan följer de komponenter som ingår i redovisningen av aktieägarnas eget kapital.

#1 – Aktiekapital

Det innehåller det kapital som investerats av företagets investerare. Investerarnas ägande anges med hjälp av aktier/aktier. Företag ger i allmänhet ut stamaktier eller preferensaktier. Rörelser eller förändringar i kapitalstrukturen och värdet fångas upp i redovisningen av aktieägarnas eget kapital.

Stammaktier

Stammaktierna har fler rättigheter i företaget när det gäller att rösta om företagets beslut, men när det gäller betalning är de sist på prioriteringslistan. Vid en likvidation betalas de vanliga aktieägarna först efter att de externa skulderna har reglerats, därefter obligationsinnehavare och preferensaktieägare, och resterande belopp betalas ut till de vanliga aktieägarna.

Preferensaktier

Preferensaktierna har en högre fordran på bolagets vinst och tillgångar än de vanliga aktieägarna. De har rätt till utdelning innan de vanliga aktieägarna får sin utdelning. De har ingen rösträtt.

Populär kurs i denna kategori

All in One Financial Analyst Bundle (250+ kurser, 40+ projekt)
4.9 (1 067 betyg) 250+ kurser | 40+ projekt | 1000+ timmar | Fullständig livstidstillgång | Certificate of Completion

Egna aktier

Egna aktier är värdet av de aktier som köps tillbaka/återköps av företaget. Det fungerar som en minskning av aktiekapitalet. Det är skillnaden mellan utgivna aktier och utestående aktier.

Aktierkapital = Kapital i början av perioden (+) Utgivna aktier under perioden (-) Återköp/försäljning/återköp av aktier (egna aktier).

#2 – Balanserade vinstmedel

Bilanserade vinstmedel är företagets sammanlagda vinst/vinst som ackumulerats under åren. Dessa har ännu inte delats ut till aktieägarna och behålls av företaget för att investera i verksamheten. Företaget använder den för att hantera rörelsekapitalet, anskaffa tillgångar, betala tillbaka skulder etc.

Ett lönsamt företags behållna vinst kommer att visa en ökande trend om den inte delas ut till aktieägarna. Stockholder’s equity statement fångar rörelsen av behållna vinstmedel.

Retained Earnings= behållna vinstmedel i början av perioden (+) nettoresultat/förlust under den aktuella rapporteringsperioden (-) Utdelning till aktieägarna.

#3 – Nettovinst och utbetalning av utdelning

Nettovinst/ nettoresultat är de pengar som företaget tjänar under rapporteringsperioden. Den summerar till den ingående behållna vinsten som finns tillgänglig. Företaget gör utdelningsutbetalningar från det belopp som finns tillgängligt i balanserade vinstmedel. Utbetalningen av utdelningen sker på företagets val och är inte obligatorisk.

#4 – Övrigt totalresultat

Det fångar upp de orealiserade vinster och förluster som inte redovisas i resultaträkningen. Det är inte realiserat och det är en nationell påverkan. Den kan uppstå på grund av pensionsförpliktelser. Investeringar gjorde transaktioner i utländsk valuta och säkringstransaktioner.

Exempel på sammanställning av aktieägarnas eget kapital

Nedan följer ett exempel på sammanställning av aktieägarnas eget kapital.

Nedan följer de uppgifter som avser XYZ Corp per den 31 december 2018.

Partiklar In ($)
Antal stamaktier 50000
Antal preferensaktier 20000
Aktiekurs (stamaktier) 140 per aktie
Aktiekurs (preferensaktier) 120 per aktie
Par Value (stamaktier) 100 per aktie
Par Value (Preferred Stock) 100 per aktie
Egna aktier – stamaktier 100000
Eget kapital – stamaktier 100000
Retained Earnings at Beginning 500000
Net Income of Year 200000
Dividend Paid Dividend Paidend 50000
Accu. Övrigt totalresultat 10000

Format för sammanställning av eget kapital

Nedan följer formatet för sammanställning av eget kapital

Beräkning av tilläggsutbetalning.av stamaktier

  • =50000*40
  • =2000000

Beräkning av ytterligare inbetald aktie- och aktiekapitalin Capital of Preferred Stock

  • =20000*20
  • =400000

Slutsats

Redovisningen av eget kapital utgör en del av balansräkningen i årsredovisningen. De tre viktigaste händelserna som påverkar företagets eget kapital är förändringar i aktiekapitalet antingen genom emission av aktier eller genom försäljning eller återköp, förändringar i balanserade vinstmedel som påverkas av innevarande periods resultat och utdelning samt rörelsen i övrigt totalresultat.

Användare av finansiella rapporter kan förstå rörelsen i värdet av eget kapital. Det hjälper till att förstå verksamhetens resultat och den finansiella hälsan samt företagets beslut i fråga om aktiekapital, utdelning etc.

Eget kapital kan antingen vara positivt eller negativt. Om det är positivt indikerar det att företagets tillgångar är större än dess skulder. Om det är negativt indikerar det att skulderna är större än tillgångarna. Negativitet kan uppstå på grund av återköp av aktier; Nedskrivningar; Kontinuerliga förluster. Om negativiteten fortsätter under en längre period kan företaget bli insolvent på grund av dålig finansiell hälsa.

Den övergripande finansiella hälsan kan förstås genom att analysera redogörelsen för det egna kapitalet eftersom den ger en bred bild av resultatet.

Rekommenderade artiklar

Denna artikel har varit en vägledning till redogörelsen för aktieägarnas eget kapital och dess definition. Här diskuterar vi komponenter i stockholder’s equity statement tillsammans med ett exempel. Du kan lära dig mer om redovisning genom följande artiklar –

  • Exempel på redovisning av eget kapital
  • Låneaktier
  • Intolka eget kapital
  • Negativt eget kapital exempel
11 aktier

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.