Een van de meer provocerende kunstmusea van Australië, het Museum of Old and New Art in Hobart, Tasmanië, organiseerde in 2016 en 2017 een tentoonstelling over de evolutie van kunst. Drie evolutionaire wetenschappers die als gastcurator optraden, boden hun visie op hoe evolutie niet alleen de kenmerken van amoeben, mieren en antilopen verklaart, maar ook het unieke menselijke streven naar kunst. Een van deze verklaringen ziet kunst als een geëvolueerde eigenschap die verwant is aan de bruisende gekleurde staart van de pauw, die het voortplantingssucces van zijn drager verhoogt door superioriteit als partner aan te duiden.

Handen omhoog als dit scenario bij u het beeld oproept van een veelgeprezen vrouwelijke kunstenaar, beroemd om het onbevreesd verleggen van de grenzen van de artistieke conventie, die zich met plezier een weg baant door een reeks knappe jonge mannelijke muzen? Wij dachten van niet.

Het stereotype van de gedurfde, promiscue man en zijn tegenhanger, de voorzichtige, kuise vrouw, zit diep verankerd. De heersende opvatting is dat de gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen door natuurlijke selectie in de loop van duizenden jaren zijn aangescherpt om hun verschillende reproductieve mogelijkheden te maximaliseren. In deze visie zijn mannen, op grond van hun aangeboren neiging tot het nemen van risico’s en competitiviteit, voorbestemd om te domineren op het hoogste niveau van elk gebied van menselijk streven, of het nu kunst, politiek of wetenschap is.

Maar een nadere beschouwing van de biologie en het gedrag van mensen en andere schepselen laat zien dat veel van de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan deze verklaring van sekseverschillen onjuist zijn. Bijvoorbeeld, bij veel soorten hebben vrouwtjes er baat bij om competitief te zijn of om het veld te bespelen. En vrouwen en mannen hebben vaak vergelijkbare voorkeuren wat hun seksleven betreft. Het wordt ook steeds duidelijker dat overgeërfde omgevingsfactoren een rol spelen bij de ontwikkeling van aanpassingsgedrag; bij de mens omvatten deze factoren onze cultuur op grond van geslacht. Dit alles betekent dat gelijkheid tussen de seksen wellicht haalbaarder is dan tot nu toe werd aangenomen.

Snelle mannetjes, pietluttige wijfjes

De oorsprong van de evolutionaire verklaring van de vroegere en huidige ongelijkheid tussen de seksen is Charles Darwins theorie van seksuele selectie. Zijn observaties als naturalist brachten hem tot de conclusie dat, op enkele uitzonderingen na, in de arena van de hofmakerij en het paren, de uitdaging om gekozen te worden gewoonlijk het sterkst op de mannetjes valt. Vandaar dat mannetjes, eerder dan wijfjes, kenmerken hebben ontwikkeld zoals een grote omvang of een groot gewei om de concurrentie om territorium, sociale status en partners te helpen verslaan. Evenzo is het meestal het mannetje van de soort dat zuiver esthetische kenmerken heeft ontwikkeld die vrouwtjes aanspreken, zoals een prachtig verenkleed, een uitvoerig baltslied of een voortreffelijke geur.

Het was echter de Britse bioloog Angus Bateman die in het midden van de 20e eeuw een overtuigende verklaring ontwikkelde voor de vraag waarom het mannelijk zijn tot seksuele competitie leidt. Het doel van Bateman’s onderzoek was om een belangrijke veronderstelling uit Darwin’s theorie te testen. Net als natuurlijke selectie, leidt seksuele selectie ertoe dat sommige individuen succesvoller zijn dan anderen. Daarom, als seksuele selectie sterker werkt op mannetjes dan op vrouwtjes, dan zouden mannetjes een groter bereik van reproductief succes moeten hebben, van trieste mislukkelingen tot grote winnaars. Vrouwtjes, daarentegen, zouden veel gelijker moeten zijn in hun voortplantingssucces. Daarom is het voor mannetjes veel gunstiger om het dierequivalent van een briljant kunstenaar te zijn, dan voor vrouwtjes om een middelmatig kunstenaar te zijn: “De principes van Bateman heroverwegen: Challenging Persistent Myths of Sexually Reluctant Females and Promiscuous Males,” door Zuleyma Tang-Martínez, in Journal of Sex Research, Vol. 53, Nos. 4-5; 2016

Bateman gebruikte fruitvliegjes om dit idee te testen. Hoewel de technologie voor vaderschapstesten toen nog niet bestond, leidde hij de afstamming en het aantal verschillende paren van mannetjes en vrouwtjes zo goed mogelijk af. Hij deed dit nogal ingenieus, door fruitvliegen te gebruiken met verschillende genetische mutaties, waaronder een die de haren op de vleugels extra lang maakt, een andere die de vleugels naar boven doet krullen, en weer een andere die de ogen heel klein of afwezig maakt. Deze mutaties zijn soms zichtbaar in de nakomelingen, zodat Bateman kon schatten hoeveel nakomelingen elke volwassen dier had voortgebracht door het aantal verschillende mutaties onder de overlevende nakomelingen te tellen. Uit zijn gegevens concludeerde hij dat het voortplantingssucces (gemeten in nakomelingen) van mannetjes inderdaad meer variatie vertoonde dan dat van vrouwtjes. Bateman meldde ook dat alleen het mannelijke voortplantingssucces toenam met het aantal partners. Dit resultaat, zo betoogde hij, is de reden waarom mannetjes concurreren en vrouwtjes kiezen: het voortplantingssucces van een mannetje wordt grotendeels beperkt door het aantal vrouwtjes dat hij kan bevruchten, terwijl een vrouwtje haar plateau bereikt met één enkele partner die haar voorziet van al het sperma dat ze nodig heeft.

Wetenschappers negeerden de studie van Bateman aanvankelijk meestal. Maar zo’n twee decennia later katapulteerde de evolutiebioloog Robert Trivers, toen aan de Harvard Universiteit, het tot wetenschappelijke faam. Hij verwoordde Batemans idee in termen van een grotere vrouwelijke investering in de voortplanting – de grote, vette eicel tegenover het kleine, magere sperma – en wees erop dat deze initiële asymmetrie veel verder kan gaan dan de geslachtscellen en ook de dracht, de voeding (inclusief via lactatie, in het geval van zoogdieren) en de bescherming kan omvatten. Net zoals een consument veel meer zorg besteedt aan de keuze van een auto dan aan een goedkoop wegwerpartikel, zo suggereert Trivers dat het meer investerende geslacht – meestal het vrouwtje – zal uitkijken naar de best mogelijke partner om mee te paren. En hier is de kicker: het geslacht dat minder investeert – meestal het mannetje – zal zich zo gedragen dat, idealiter, goedkoop, overvloedig zaad zo wijd mogelijk wordt verspreid.

De logica is zo elegant en overtuigend dat het nauwelijks verrassend is dat hedendaags onderzoek vele soorten heeft geïdentificeerd waarop de zogenaamde Bateman-Trivers-principes lijken te worden toegepast, met inbegrip van soorten waarin, ongewoon, het mannetje het geslacht is dat meer investeert. Bij sommige soorten katydiden bijvoorbeeld, ook bekend als boskrekels, is de investering van het mannetje in de voortplanting groter dan die van het vrouwtje, dankzij een voedselrijk pakket dat hij samen met sperma verstrekt tijdens de paring. Vrouwtjes bevechten elkaar dus om toegang tot de mannetjes.

De Bateman-Trivers-principes lijken ook een plausibele verklaring te bieden voor de genderdynamiek in menselijke samenlevingen. Zo wordt algemeen aangenomen dat vrouwen minder belangstelling hebben voor toevallige seks met meerdere partners, en dat zij zorgzamer zijn en minder concurrerend en risico nemend. Als we de logica van Bateman-Trivers toepassen, dienen deze gedragingen om hun investering te beschermen. Het hedendaagse advies van Sheryl Sandberg, chief operating officer van Facebook, aan vrouwen om zich op het werk “in te spannen” om zo de top te bereiken, lijkt dus te worden ondermijnd door argumenten dat de aanleg om risico’s te nemen en te concurreren sterker bij mannen dan bij vrouwen is geëvolueerd vanwege het grotere reproductieve rendement.

Breaking the Rules

Maar het blijkt dat de natuur lang niet zo eenvoudig en netjes is als deze redenering suggereert, zelfs niet voor niet-menselijke dieren. In de decennia die zijn verlopen sinds de principes van Bateman-Trivers werden gesmeed, zijn veel van hun fundamentele veronderstellingen onderuitgehaald. Eén zo’n verandering in denken betreft de veronderstelde goedkoopheid van voortplanting voor mannetjes. Sperma is niet altijd goedkoop, noch is het altijd in overvloed aanwezig: zo kan het bij mannelijke wandelende insecten verscheidene weken duren om hun libido terug te vinden na een langdurige copulatie. Uit recenter onderzoek van de voortplantingsgewoonten van de fruitvlieg is gebleken dat mannetjes niet altijd paringskansen aangrijpen. De selectiviteit van de mannetjes heeft gevolgen voor de vrouwtjes van veel insecten, want als zij paren met een mannetje dat uitgebreid heeft gecopuleerd, lopen zij het risico onvoldoende sperma te krijgen. Schaars of beperkt sperma is geen ongewone uitdaging voor vrouwtjes, die herhaaldelijk paren met verschillende mannetjes, juist om voldoende sperma te verkrijgen.

Bij een heronderzoek van de gegevens van Bateman door het lab van Patricia Gowaty van de Universiteit van Californië in Los Angeles bleek zelfs, en dit is van cruciaal belang, dat het voortplantingssucces van een vrouwelijke fruitvlieg ook toeneemt met haar paringsfrequentie, een patroon dat ook bij een groot aantal andere diersoorten naar voren is gekomen. Bovendien blijkt uit veldonderzoek dat paring voor wijfjes niet het gegeven is waarvan wetenschappers ooit uitgingen. Bij een verrassend groot aantal soorten komt een aanzienlijk deel van de wijfjes geen mannetje tegen en zijn zij dus niet in staat zich voort te planten. Ook voor mannetjes is promiscue paren geen standaardpraktijk. Monogynie, waarbij mannetjes slechts eenmaal paren, is niet ongewoon en kan een doeltreffend middel zijn om het voortplantingssucces te maximaliseren.

Insecten zijn niet de enige wezens die de Bateman-Trivers-principes in twijfel trekken. Zelfs bij zoogdieren, waar de investeringen in voortplanting bijzonder scheef zijn wegens de kosten van zwangerschap en lactatie voor de wijfjes, is concurrentie niet alleen belangrijk voor het mannelijke voortplantingssucces, maar ook voor het vrouwelijke voortplantingssucces. Bijvoorbeeld, de zuigelingen van hoger gerangschikte vrouwelijke chimpansees hebben hogere aankomst- en overlevingspercentages dan die van lager gerangschikte wijfjes.

In onze eigen soort wordt het traditionele verhaal nog gecompliceerder door de inefficiëntie van de menselijke seksuele activiteit. In tegenstelling tot veel andere soorten, waarbij coïtus in meer of mindere mate hormonaal wordt gecoördineerd om ervoor te zorgen dat seks leidt tot bevruchting, houden mensen zich bezig met een enorme hoeveelheid niet-reproductieve seks. Dit patroon heeft belangrijke implicaties. Ten eerste betekent het dat elke coïtusdaad een lage waarschijnlijkheid heeft om een baby voort te brengen, een feit dat al te optimistische veronderstellingen over het waarschijnlijke voortplantingsrendement van zaadverspreiding zou moeten temperen. Ten tweede suggereert het dat seks andere doelen dient dan voortplanting – bijvoorbeeld het versterken van relaties.

Credit: Yuko Shimizu

Culturele en maatschappelijke veranderingen maken het verder noodzakelijk om de toepassing van de Bateman-Trivers-principes op mensen te heroverwegen. De dichotome visie op de seksen die in de vorige eeuw de overhand had, heeft plaatsgemaakt voor een visie waarin de verschillen vooral worden gezien in graad en niet zozeer in soort. De toegenomen seksuele autonomie van de vrouw, veroorzaakt door de anticonceptiepil en de seksuele revolutie, heeft geleid tot een duidelijke toename van sex voor het huwelijk en van het aantal sexuele partners, vooral bij vrouwen. En vrouwen en mannen hebben grotendeels dezelfde voorkeuren voor hun seksleven. Zo bleek uit het tweede Britse National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, gebaseerd op een aselecte steekproef van meer dan 12.000 mensen tussen 16 en 44 jaar die rond de eeuwwisseling werden ondervraagd, dat 80 procent van de mannen en 89 procent van de vrouwen de voorkeur gaf aan monogamie.

Terwijl vergrootte de feministische beweging de kansen van vrouwen om zich op traditioneel mannelijke terreinen te begeven en daarin uit te blinken. In 1920 studeerden slechts 84 vrouwen aan de 12 beste rechtenfaculteiten die vrouwen toelieten, en voor deze vrouwelijke juristen was het bijna onmogelijk om werk te vinden. In de 21e eeuw studeren ongeveer evenveel vrouwen als mannen af, en in 2015 bestond ongeveer 18 procent van de partners uit vrouwen.

Risico’s en voordelen

Als we van dit brede perspectief op seksepatronen inzoomen naar een fijnmazig onderzoek van sekseverschillen in gedrag, wordt het bekende evolutionaire verhaal nog troebeler. Neem nu het nemen van risico’s, waarvan ooit werd aangenomen dat het een mannelijke persoonlijkheidstrek was, dankzij de rol die het speelt bij het verbeteren van het mannelijke voortplantingssucces. Het blijkt dat mensen nogal idiosyncratisch zijn in het soort risico’s dat ze bereid zijn te nemen. Een parachutespringer is niet eerder bereid geld te vergokken dan iemand die liever in de veilige sportschool sport. Het is de perceptie van mensen van de potentiële kosten en baten van een bepaalde risicovolle handeling, niet hun houding ten opzichte van risico’s op zich, die hun bereidheid om risico’s te nemen verklaart. Deze waargenomen kosten en baten kunnen niet alleen materiële verliezen en winsten omvatten, maar ook minder tastbare gevolgen voor de reputatie of het zelfbeeld.

Deze nuancering is belangrijk omdat het evenwicht tussen risico’s en baten soms niet hetzelfde is voor mannen en vrouwen als gevolg van fysieke verschillen tussen de seksen of gendergebonden normen, of beide. Denk bijvoorbeeld aan het risico van een toevallige seksuele ontmoeting. Voor een man zijn de voordelen onder meer de zekerheid van een orgasme en misschien het oppoetsen van zijn reputatie als “hengst”. Voor een vrouw is seksueel genot veel minder waarschijnlijk bij toevallige seks, volgens een grootschalig onderzoek onder Noord-Amerikaanse studenten gepubliceerd in 2012 door Elizabeth Armstrong van de Universiteit van Michigan en haar collega’s. En dankzij de seksuele dubbele standaard is de kans groter dat haar reputatie door het voorval wordt geschaad. Onder jonge Australiërs, bijvoorbeeld, ontdekte socioloog Michael Flood, nu aan de Queensland University of Technology, dat het etiket “slet” een sterker “moreel en disciplinair gewicht” heeft “wanneer het op vrouwen wordt toegepast”. Bovendien draagt een vrouw grotere fysieke risico’s, waaronder zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen en zelfs aanranding.

De lens van verschillende risico’s en voordelen kan ook de verschillende neiging van de seksen verduidelijken om zich op het werk te laten gelden, zoals Sandberg vrouwen heeft geadviseerd te doen. Het is moeilijk in te zien hoe een jonge vrouwelijke advocaat, die eerst kijkt naar de vele jonge vrouwen op haar niveau en vervolgens naar de zeer weinige vrouwelijke partners en rechters, net zo optimistisch kan zijn over de waarschijnlijke beloning van het leunen en het maken van offers voor haar carrière als een jonge mannelijke advocaat. En dit is voordat men het grote bewijs van seksisme, seksuele intimidatie en seksediscriminatie in traditioneel mannelijke beroepen zoals rechten en geneeskunde in overweging neemt.

Toch lijkt het idee dat een niet-seksistische samenleving de psychologische effecten van tijdloze, blijvende sekseverschillen in reproductieve investeringen zou kunnen uitwissen, voor velen ongeloofwaardig. Een artikel uit 2017 in de Economist, bijvoorbeeld, stelde de door marketing geïnspireerde traditie van de diamanten verlovingsring gelijk aan de extravagante staart van de pauw, een geëvolueerd baltsritueel dat de middelen en inzet van een man signaleert. De journalist schreef dat “meer gelijkheid voor vrouwen mannelijke hofmakerij overbodig lijkt te maken. Maar paringsvoorkeuren zijn in de loop van duizenden jaren geëvolueerd en zullen niet snel veranderen.”

Invloed van de omgeving

Hoewel sekse zeker de hersenen beïnvloedt, gaat dit argument voorbij aan de groeiende erkenning in de evolutionaire biologie dat nakomelingen niet alleen genen erven. Zij erven ook een bepaalde sociale en ecologische omgeving die een kritieke rol kan spelen in de expressie van adaptieve eigenschappen. Zo ontwikkelen volwassen mannetjesmotten die als larve uit een dichte populatie afkomstig zijn, bijzonder grote testikels. Deze vergrote organen stellen de motten in staat een intense copulatoire competitie aan te gaan met de vele andere mannetjes in de populatie. Men zou kunnen veronderstellen dat deze royale gonaden een genetisch bepaalde adaptieve eigenschap zijn. Maar volwassen mannelijke motten van dezelfde soort, die als larven worden grootgebracht in een populatie met een lagere dichtheid, ontwikkelen in plaats daarvan grotere vleugels en antennes, die ideaal zijn voor het zoeken naar wijd verspreide vrouwtjes.

Als de ontwikkeling van geslachtsgebonden fysieke kenmerken kan worden beïnvloed door de sociale omgeving, dan ligt het voor de hand dat geslachtsgebonden gedrag dat ook kan zijn. Een treffend voorbeeld komt van de eerder genoemde vrouwelijke katydiden, die wedijveren om de mannetjes die hun zowel sperma als voedsel brengen, in overeenstemming met de Bateman-Trivers-principes. Opmerkelijk is dat wanneer hun omgeving rijk wordt aan voedzaam stuifmeel, hun competitieve “aard” afneemt.

Ook bij zoogdieren is de omgeving van belang voor adaptief gedrag. Onderzoek gepubliceerd vanaf het einde van de jaren 1970 toonde aan dat rattenmoeders verschillend zorgen voor mannelijke en vrouwelijke pups. De mannetjes worden meer dan de vrouwtjes in de anogenitale regio gelikt, omdat de moeders worden aangetrokken door het hogere testosterongehalte in de urine van mannelijke pups. Intrigerend is dat de grotere stimulatie door dit intensievere likken een rol speelt bij de ontwikkeling van sekseverschillen in delen van de hersenen die betrokken zijn bij basaal mannelijk paringsgedrag.

Zoals wetenschapsfilosoof Paul Griffiths van de Universiteit van Sydney heeft opgemerkt, moeten we niet verbaasd zijn dat omgevingsfactoren of ervaringen die elke generatie op betrouwbare wijze terugkeren, worden opgenomen als input in de ontwikkelingsprocessen die geëvolueerde eigenschappen tot stand brengen.

In onze eigen soort omvatten deze ontwikkelingsinputs de rijke culturele erfenis die aan elke pasgeborene wordt geschonken. En hoewel sociale constructies van geslacht variëren in tijd en plaats, wegen alle samenlevingen het biologische geslacht met een zware culturele betekenis. De socialisatie van het geslacht begint bij de geboorte, en het zou alleen zin hebben als het meedogenloze proces van natuurlijke selectie dit zou uitbuiten. Het kan in ons evolutionair verleden heel goed zijn geweest dat mannetjes deze en die risico’s namen of dat vrouwtjes ze vermeden. Maar wanneer de cultuur verandert – waardoor een heel ander patroon van beloningen, straffen, normen en gevolgen ontstaat dan in het verleden – dan zullen ook de patronen van sekseverschillen in gedrag veranderen.

Dus had de schrijver van de Economist niet helemaal gelijk toen hij stelde dat menselijke “paringsvoorkeuren in de loop van millennia zijn geëvolueerd en niet snel zullen veranderen”. Het is waar dat ze waarschijnlijk niet zo snel zullen veranderen als die van katachtigen, met een beetje stuifmeel (hoewel we vermoeden dat dat niet is wat bedoeld werd). Er is meestal niets eenvoudigs en snels aan het tot stand brengen van culturele verschuivingen. Maar verandering kan zeker plaatsvinden, en heeft zeker plaatsgevonden, op kortere tijdschalen dan millennia.

Neem bijvoorbeeld de verschillen tussen mannen en vrouwen in het belang dat zij hechten aan de financiële middelen, aantrekkelijkheid en kuisheid van een partner. De eigenaardigheid van de term “kuisheid” in Westerse oren vandaag in vergelijking met enkele decennia geleden spreekt van snelle veranderingen in de culturele verwachtingen van mannen en vrouwen. Volgens een onderzoek uit 2012 van Marcel Zentner en Klaudia Mitura, beiden destijds verbonden aan de Universiteit van York in Engeland, lijken vrouwen en mannen uit landen met meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen meer op elkaar wat betreft al deze dimensies van partnervoorkeuren dan mannen en vrouwen uit landen met minder gelijkheid tussen de seksen. Uit onderzoek is ook gebleken dat mannen in de VS nu meer belang hechten aan de financiële vooruitzichten, opleiding en intelligentie van een vrouwelijke partner en minder belang hechten aan haar culinaire en huishoudelijke vaardigheden dan enkele decennia geleden. Intussen is het cliché van de meelijwekkende blauwe vrijster een historisch overblijfsel: hoewel rijkere en beter opgeleide vrouwen vroeger minder kans hadden om te trouwen, doen ze dat nu vaker.

Zouden we dan de dag meemaken waarop in ’s werelds mooiste kunstgalerijen evenveel kunst door vrouwen als door mannen wordt getoond? We moeten ons zeker geen nee laten vertellen door Batemans fruitvliegjes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.