iStock Photo

Přibližně čtyři z deseti pracujících žen (42 %) ve Spojených státech tvrdí, že se v práci setkaly s diskriminací na základě pohlaví. Podle nové analýzy údajů z průzkumu Pew Research Center uvádějí širokou škálu osobních zkušeností, od toho, že za stejnou práci vydělávají méně než jejich mužské protějšky, až po to, že jsou přehlíženy při plnění důležitých úkolů.

Průzkum – provedený v létě před nedávnou vlnou obvinění ze sexuálního zneužívání významných mužů v politice, médiích a dalších odvětvích – zjistil, že mezi zaměstnanými dospělými ženami je přibližně dvakrát vyšší pravděpodobnost, že uvedou, že se v práci setkaly alespoň s jednou z osmi konkrétních forem diskriminace na základě pohlaví (42 % oproti 22 %).

Jeden z největších rozdílů mezi pohlavími je v oblasti příjmů: Každá čtvrtá pracující žena (25 %) uvedla, že vydělávala méně než muž, který vykonával stejnou práci; každý dvacátý pracující muž (5 %) uvedl, že vydělával méně než jeho kolegyně.

Ženy zhruba čtyřikrát častěji než muži uvádějí, že se s nimi kvůli jejich pohlaví zacházelo, jako by nebyly kompetentní (23 % zaměstnaných žen oproti 6 % mužů), a zhruba třikrát častěji než muži uvádějí, že kvůli svému pohlaví zažily v práci opakované drobné ústrky (16 % oproti 5 %).

Významné rozdíly jsou i v dalších položkách. Zatímco 15 % pracujících žen uvádí, že se jim dostalo menší podpory od vedoucích pracovníků než muži, kteří vykonávali stejnou práci, podobnou zkušenost uvádí pouze 7 % pracujících mužů. Každá desátá pracující žena uvádí, že byla kvůli svému pohlaví předána na nejdůležitější úkoly, zatímco u mužů je to 5 %.

Průzkum, který byl proveden 11. července až 10. srpna 2017 na celostátně reprezentativním vzorku 4 914 dospělých osob (včetně 4 702 osob zaměstnaných alespoň na částečný úvazek), se v samostatné otázce ptal také na sexuální obtěžování. Zjistilo se, že zatímco podobný podíl žen a mužů uvádí, že sexuální obtěžování je na jejich pracovišti alespoň malým problémem (36 % versus 35 %), u žen je přibližně třikrát vyšší pravděpodobnost, že se s ním v práci osobně setkaly, než u mužů (22 % versus 7 %).

V novějších průzkumech prováděných jinými organizacemi podíl žen uvádějících osobní zkušenosti se sexuálním obtěžováním kolísal, částečně v závislosti na tom, jak byla otázka položena. Například v průzkumu ABC News/Washington Post provedeném 12.-15. října 54 % žen uvedlo, že se jim dostalo nechtěných sexuálních návrhů od muže, které považovaly za nevhodné bez ohledu na to, zda tyto návrhy souvisely s prací; 30 % uvedlo, že se jim to stalo v práci. V průzkumu NPR/PBS NewsHour/Marist provedeném 13.-15. listopadu 35 % žen uvedlo, že osobně zažily sexuální obtěžování nebo zneužívání od někoho na pracovišti.

Průzkum Centra se ptal na sexuální obtěžování specifické pro pracoviště. Průzkum byl proveden jako součást širší připravované studie o ženách a menšinách v oborech vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM).

Rozdíly podle vzdělání

Mezi zaměstnanými ženami je podíl těch, které uvedly, že zažily sexuální obtěžování na pracovišti, zhruba podobný napříč rasami a etnickými skupinami, vzděláním, generacemi i stranickými příslušnostmi. Pokud však jde o konkrétní formy diskriminace na pracovišti testované v průzkumu, existují mezi ženami významné rozdíly, které mají kořeny především v úrovni jejich vzdělání.

Ženy s bakalářským a vyšším vzděláním uvádějí, že se setkaly s diskriminací v celé řadě položek ve výrazně vyšší míře než ženy s nižším vzděláním. A v některých ohledech vynikají právě ženy s nejvyšším vzděláním. Zatímco například 57 % pracujících žen s postgraduálním vzděláním uvádí, že se v práci setkaly s nějakou formou diskriminace na základě pohlaví, totéž platí pro 40 % žen s bakalářským vzděláním a 39 % žen, které nedokončily vysokou školu.

Přibližně tři z deseti pracujících žen s postgraduálním vzděláním (29 %) uvádějí, že se v práci opakovaně setkaly s drobnými ústrky kvůli svému pohlaví, ve srovnání s 18 % žen s bakalářským vzděláním a 12 % žen s nižším vzděláním. Stejně tak pracující ženy s postgraduálním vzděláním mnohem častěji než jejich kolegyně s nižším vzděláním uvádějí, že se jim dostalo menší podpory od vedoucích pracovníků než muži vykonávající stejnou práci (27 % žen s postgraduálním vzděláním ve srovnání s 11 % žen s bakalářským vzděláním a 13 % žen s nižším vzděláním). Podobně je tomu i v případě, že jsou předbíhány při povyšování a cítí se v práci izolovány.

Pokud jde o mzdy, pracující ženy s bakalářským nebo vyšším vzděláním mnohem častěji než ženy s nižším vzděláním uvádějí, že vydělávaly méně než muž, který vykonával stejnou práci. I zde vynikají ženy s rodinnými příjmy 100 000 USD a více – 30 % z nich uvádí, že vydělávaly méně než muž, který vykonával srovnatelnou práci, ve srovnání se zhruba jednou pětinou žen s nižšími příjmy (21 %). Celkově však mají ženy s vyššími rodinnými příjmy přibližně stejnou pravděpodobnost, že se v práci setkaly alespoň s jednou z těchto osmi forem diskriminace na základě pohlaví.

Rozdíly jsou i podle rasy a etnické příslušnosti. Zatímco zhruba polovina zaměstnaných černošek (53 %) uvádí, že se v práci setkala alespoň s jedním typem diskriminace na základě pohlaví, totéž tvrdí méně bělošek a hispánských žen (40 % pro každou skupinu). Jednou z oblastí, v níž se černošky obzvláště odlišují, je to, že uvádějí, že byly kvůli svému pohlaví odmítnuty pro nejdůležitější úkoly – 22 % zaměstnaných černošek tvrdí, že se jim to stalo, ve srovnání s 8 % bělošek a 9 % Hispánek.

Zkušenosti žen s diskriminací na pracovišti se liší také podle stranického klíče. Zhruba polovina (48 %) pracujících demokratek a demokraticky orientovaných nezávislých žen uvádí, že se v práci setkaly alespoň s jednou formou diskriminace na základě pohlaví, zatímco u republikánek a republikánsky orientovaných žen je to třetina. Tyto stranické rozdíly přetrvávají i po zohlednění rasy. Stranické rozdíly jsou v souladu s velkými stranickými rozdíly mezi muži i ženami v jejich názorech na rovnost žen a mužů v USA; samostatný průzkum Pew Research Center z roku 2017 ukázal, že demokraté jsou převážně nespokojeni s pokrokem země v oblasti rovnosti žen a mužů.

O průzkumu:

Podle průzkumu jsou demokraté a ženy v USA nespokojeni s pokrokem země v oblasti rovnosti žen a mužů: Jedná se o některá zjištění z průzkumu provedeného na celostátně reprezentativním vzorku 4 914 dospělých osob ve věku 18 let a starších ve dnech 11. července až 10. srpna 2017. Průzkum, který byl proveden online v angličtině a španělštině prostřednictvím znalostního panelu společnosti GfK, zahrnoval nadvýběr zaměstnaných dospělých pracujících v oborech souvisejících s vědou, technologií, inženýrstvím a matematikou. Rozpětí výběrové chyby založené na 4 702 zaměstnaných dospělých ve vzorku je plus minus 2,0 procentní body. Rozpětí výběrové chyby založené na 2 344 zaměstnaných ženách ve vzorku je plus minus 3,0 procentní body. Přesné znění otázky viz horní řádek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.