Depression, som har erkänts som ett vanligt förekommande tillstånd, har blivit mer utbredd på grund av pandemin. En undersökning från Gartner, Inc. av mer än 5 000 anställda som genomfördes under fjärde kvartalet 2020 visade att mer än en fjärdedel av arbetskraften (29 %) beskrev sig själva som deprimerade till följd av COVID-19-pandemin.

Arbetsgivarna reagerar och erbjuder program som de anställda utnyttjar. Enligt undersökningen deltog 49 % av de anställda som rapporterade att deras organisation erbjuder ett program för psykiskt välbefinnande i det under 2020.

”Behovet av stöd för välbefinnande har skjutit i höjden sedan pandemin slog till, vilket ger organisationerna ett nytt mandat att erbjuda fler och bättre program”, säger Carolina Valencia, vice vd inom Gartners HR-praktik i ett uttalande. ”Organisationer måste mer än någonsin reagera på alla aspekter av individen, från det fysiska till det känslomässiga, och ta itu med några av de nya stressfaktorer som har dykt upp under det senaste året.”

När de utvärderar sin organisations initiativ för välbefinnande erbjuder Garners dessa punkter att ta hänsyn till:

Förbinda sig att hjälpa de anställda att hantera stressfaktorer, även efter pandemin

Som svar på utmaningarna som pandemin medförde, vidtog de flesta organisationer nödåtgärder för att stödja sin personal. Gartners undersökning visade att 87 % av företagen erbjöd flexibla arbetstider för anställda som agerar som vårdare av familjemedlemmar. Dessutom gav 26 % de anställda betald ledighet (PTO) för barnomsorg och 21 % gav PTO för äldreomsorg.

En Gartner-undersökning bland 50 HR-ledare visade dessutom att 64 % av företagen tillhandahöll ett nytt välbefinnandeerbjudande för att stödja personalen, medan 34 % av företagen utökade tillgången till sina befintliga erbjudanden.

Det är dock bara en fjärdedel av organisationerna som rapporterar att de planerar att behålla de program som infördes under pandemin under överskådlig framtid. Ledare bör överväga att upprätthålla programmen efter pandemin på grund av de ekonomiska svårigheterna och den kvardröjande stressen som kommer att kvarstå även efter att utbrottet avklingat.

Personalisera stödet för att tillgodose olika medarbetares behov

För att tillgodose medarbetarnas varierande behov måste organisationerna se till att det finns en anpassning mellan det stöd som de erbjuder och efterfrågan från medarbetarna. Enligt Gartners undersökning anser dock mindre än hälften av de anställda (46 %) att organisationens välbefinnandeprogram är personligt anpassade. För att mildra detta kan organisationer vidta specifika åtgärder för att uppnå anpassning mellan stöd och efterfrågan – till exempel genom att erbjuda fler valmöjligheter. För närvarande rapporterar endast 19 % av de anställda som arbetar för organisationer med program för psykiskt välbefinnande att de har tillgång till fem eller fler erbjudanden.

För övrigt bör ledarna ge de anställda verktyg för att navigera utmanande stunder på egen hand vid rätt tillfälle. En taktik som framgångsrika organisationer använder sig av är att uppmuntra de anställda att själv bedöma sitt välbefinnande. Genom att göra detta underlättar man för de anställda att enkelt jämföra sig själva, kartlägga en utvecklingsplan för att förbättra sitt välbefinnande och hålla sig själva ansvariga för sitt välbefinnande. Ännu viktigare är att det uppmuntrar de anställda att söka efter erbjudanden som organisationen redan erbjuder.

Etablera program, processer och vägledning för att möjliggöra diskussioner

Men även om COVID-19-pandemin var en anomali är störningar allt vanligare och organisationer måste vara utrustade för att stödja de anställdas välbefinnande.

Ledare måste etablera program, processer och vägledning i förväg, oavsett vad som kommer härnäst för oväntad händelse. Dessa insatser bör ge medarbetarna möjlighet – men inte tvinga dem att diskutera ämnen som de annars kanske inte vågar ta upp, bland annat psykiska hälsoutmaningar, att lösa spänningar mellan medarbetare och känslomässiga hälsoproblem.

Gartners forskning visar att endast ungefär hälften av medarbetarna (49 %) håller med om att deras chef förstår deras problem och behov. För att komma till rätta med detta kan ledarna tillhandahålla lättförståelig information som definierar vilken grad av engagemang cheferna förväntas ha när de stödjer sina anställda med mentala och känslomässiga hälsoproblem.

”Pandemin COVID-19 har gjort det tydligt för arbetsgivare och anställda att arbete och liv inte kan behandlas som två separata konstruktioner”, säger Valencia. ”Om arbetsgivare hjälper till att stödja anställda med alla aspekter av deras hälsa under turbulenta tider på ett effektivare sätt, får de inte bara ett bättre liv, utan presterar också på en högre nivå Faktum är att organisationer som erbjuder holistiskt stöd för välbefinnande kan öka de anställdas diskretionära insatser med 21 %, dubbelt så mycket som företag som endast erbjuder traditionella (fysiska och ekonomiska) program.””

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.