Deprese, která je považována za rozšířený stav, se v důsledku pandemie rozšířila. Průzkum společnosti Gartner, Inc. provedený ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 mezi více než 5 000 zaměstnanci ukázal, že více než čtvrtina zaměstnanců (29 %) se označila za depresivní v důsledku pandemie COVID-19.

Zaměstnavatelé reagují a nabízejí programy, které zaměstnanci využívají. Podle průzkumu se v roce 2020 zúčastnilo 49 % zaměstnanců, kteří uvedli, že jejich organizace nabízí program pro duševní pohodu.

„Potřeba podpory duševní pohody prudce vzrostla po vypuknutí pandemie, což dalo organizacím nový mandát nabízet více a lepších programů,“ uvedla Carolina Valencia, viceprezidentka v praxi HR společnosti Gartner. „Organizace musí více než kdy jindy reagovat na všechny aspekty jedince, od fyzických po emocionální, a zabývat se některými novými stresory, které se objevily v uplynulém roce.“

Při vyhodnocování iniciativ na podporu dobré pohody ve své organizaci nabízí Garners tyto body ke zvážení:

Zavázat se pomáhat zaměstnancům zvládat stresové faktory i po pandemii

V reakci na problémy, které přinesla pandemie, přijala většina organizací mimořádná opatření na podporu svých zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti Gartner 87 % podniků poskytlo flexibilní pracovní dobu zaměstnancům, kteří působí jako pečovatelé o rodinné příslušníky. Kromě toho 26 % poskytlo zaměstnancům placené volno (PTO) na péči o děti a 21 % na péči o seniory.

Z průzkumu společnosti Gartner mezi 50 vedoucími pracovníky v oblasti lidských zdrojů dále vyplynulo, že 64 % společností poskytlo na podporu svých zaměstnanců novou nabídku v oblasti well-being a 34 % společností rozšířilo přístup ke stávajícím nabídkám.

Přesto pouze čtvrtina organizací uvádí, že programy zavedené během pandemie plánuje zachovat i v dohledné budoucnosti. Vedoucí pracovníci by měli zvážit udržení programů i po skončení pandemie vzhledem k finančním potížím a přetrvávajícímu stresu, který bude přetrvávat i po odeznění epidemie.

Personalizujte podporu tak, aby odpovídala různorodým potřebám zaměstnanců

Aby organizace mohly řešit různé potřeby zaměstnanců, musí zajistit soulad mezi nabízenou podporou a poptávkou ze strany zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti Gartner má však méně než polovina zaměstnanců (46 %) pocit, že programy jejich organizace zaměřené na pohodu jsou personalizované. Aby se tento problém zmírnil, mohou organizace podniknout konkrétní kroky k dosažení souladu mezi podporou a poptávkou – například nabídnout více možností volby. V současné době pouze 19 % zaměstnanců pracujících v organizacích s programy pro duševní pohodu uvádí, že mají přístup k pěti nebo více nabídkám.

Vedoucí pracovníci by navíc měli zaměstnancům poskytnout nástroje, které jim umožní v pravou chvíli samostatně zvládnout náročné okamžiky. Jednou z taktik, kterou úspěšné organizace využívají, je povzbuzování zaměstnanců k sebehodnocení jejich pohody. Takový postup usnadňuje zaměstnancům snadné porovnávání sebe sama, sestavení plánu rozvoje pro zlepšení jejich pohody a vyvození odpovědnosti za jejich pohodu. A co je ještě důležitější, povzbuzuje to zaměstnance, aby vyhledávali nabídky, které organizace již poskytuje.

Vytvořte programy, procesy a pokyny umožňující diskusi

Přestože pandemie COVID-19 byla anomálií, narušení jsou stále častější a organizace musí být připraveny podpořit pohodu zaměstnanců.

Lídři musí vytvořit programy, procesy a pokyny v předstihu před jakoukoli další neočekávanou událostí. Tyto snahy by měly zaměstnancům umožnit – ale ne je nutit – diskutovat o tématech, která by jinak byli nervózní nadhodit, včetně problémů s duševním zdravím, řešení napětí mezi zaměstnanci a otázek emočního zdraví.

Průzkum společnosti Gartner ukazuje, že jen přibližně polovina zaměstnanců (49 %) souhlasí s tím, že jejich nadřízený rozumí jejich problémům a potřebám. Řešit tento problém mohou vedoucí pracovníci poskytováním srozumitelných informací, které definují míru zapojení, jež se od manažerů očekává při podpoře zaměstnanců s problémy duševního a emočního zdraví.

„Pandemie COVID-19 jasně ukázala zaměstnavatelům i zaměstnancům, že práci a život nelze považovat za dva oddělené konstrukty,“ uvedl Valencia. „Pokud zaměstnavatelé účinněji pomáhají podporovat zaměstnance ve všech aspektech jejich zdraví v turbulentních obdobích, nejenže se jim lépe žije, ale také dosahují vyšších výkonů Ve skutečnosti mohou organizace, které poskytují komplexní podporu pohody, zvýšit diskrétní úsilí zaměstnanců o 21 %, což je dvakrát více než společnosti, které poskytují pouze tradiční (fyzické a finanční) programy.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.