Kapernaum v Galileji na severu Izraele je biblická vesnice, která se nachází nedaleko dalších významných křesťanských míst v Izraeli, jako je Betsaida, Hora blahoslavenství a Tabgha, a také řeky Jordán a Tiberiady na severozápadním břehu Galilejského jezera. Na místě, kde kdysi stávalo Kafarnaum, dnes stojí město Kfar Nahum (arabsky Talhum), které každoročně přitahuje tisíce poutníků a turistů z celého světa.

Historie Kafarnaum

Kapernaum

V biblických dobách bylo Kafarnaum jednou z hlavních obchodních vesnic v oblasti Genezaret, která byla živě osídlenou a prosperující částí Palestiny a žilo v ní asi 1500 lidí, z nichž mnozí byli rybáři. Kafarnaumem procházelo mnoho cestovatelů, karavan a obchodníků na Via Maris, hlavní obchodní cestě spojující Damašek na severu a Egypt na jihu. V Kafarnaum se dodnes nachází milník cesty Via Maris. Předpokládá se, že vesnice vzkvétala od 2. století př. n. l. do 13. století n. l., kdy se vrátila k prosté rybářské osadě, a to až do roku 1800.

Pozdější založení města vysvětluje, proč se Kafarnaum nezmiňuje ve Starém zákoně, ale pro křesťany má město hluboký význam, protože se výrazně objevuje v Novém zákoně.

Kapernaum v Novém zákoně

Ježíš se narodil v Betlémě, vyrůstal v Nazaretu a kázal v Jeruzalémě, ale právě významná galilejská léta služby strávil v Kafarnau, kde vykonal mnoho svých zázraků. Kafarnaum se stalo jeho domovem a Bible ho nazývá Ježíšovým „vlastním městem“. Matouš 4,13 nám říká, že Ježíš opustil Nazaret a odešel žít do Kafarnaum poté, co byl pokoušen na poušti. Zde se setkal s Jakubem, Janem, Petrem, Ondřejem, všemi rybáři, a celníkem Matoušem, pěti svými budoucími učedníky.

Návštěva Kafarnaum

Mnozí, kteří navštěvují Izrael, aby poznali jeho historické a náboženské památky, navštěvují Kafarnaum. Ačkoli je možné se na místo dopravit na vlastní pěst, nejlepším způsobem, jak si místo a okolí prohlédnout, je prohlídka s kompletním průvodcem Highlights Around the Sea of Galilee Tour.

Starobylá synagoga

Právě v kafarnaumské synagoze pronesl Ježíš kázání o chlebu života (Jan 6,35-59): “ Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“. Ačkoli datování synagogy je problematické, předpokládá se, že synagoga, kterou Ježíš znal, byla postavena z černé čedičové skály a nyní leží pod novější stavbou. V této synagoze Ježíš pravidelně kázal (Jan 6,59; Lukáš 4,33). Kristus zde vyhnal démona z posedlého muže (Mk 1,21-27) a vyléčil sluhu římského důstojníka z ochrnutí, předpokládá se, že synagogu nechal postavit setník (Lk 7,3). Zde se také Ježíšovi připisuje vzkříšení Jairovy dcery z mrtvých (Lk 8,41-53).

Původní synagoga byla přibližně v roce 200 n. l. zničena a později nahrazena novou. K pozůstatkům synagogy patří jedna kompletní zeď, trosky ostatních zdí a několik sloupů. Byla postavena z bílého kamene, na rozdíl od charakteristické černé čedičové horniny, která byla použita u ostatních kafarnaumských staveb. Na stěnách jsou dodnes k vidění některé štuky, fresky a řezby s motivy a také nápisy v řečtině a aramejštině připomínající dobrodince synagogy.

Kostel a Petrův dům

Archeologové odkryli v Kafarnaum raně křesťanský dům, o němž se předpokládá, že byl Petrovým domovem. Ježíš zde uzdravil Petrovu tchyni (Mt 8,14-16) a předpokládá se, že v době svého pobytu v Kafarnau v tomto domě bydlel. Na tomto místě Kristus uzdravil ochrnutého, který byl dovnitř spuštěn střechou (Mk 2,1-12). Po Ježíšově smrti se dům stal místem bohoslužeb a bylo zde provedeno několik architektonických změn, které jej odlišovaly od ostatních domů. V 5. století zde byl postaven osmiboký kostel, aby se zachovaly zbytky Insula Sacra neboli svatého místa. Na starých kamenech bylo nalezeno mnoho nápisů v řečtině, arménštině, estrangelštině a latině. Nad místem, o němž se předpokládá, že zde stával Petrův dům, dnes stojí moderní šestiboký františkánský kostel. Je zde prosklená podlaha, takže pod ní je stále vidět starobylý původní kostel.

Přestože Ježíš v Kafarnaum vykonal mnoho zázraků, byl zklamán nedostatkem víry vesnice a nakonec Kafarnaum proklel. Kafarnaum je jedním z nejposvátnějších křesťanských poutních míst v Izraeli, kde si věřící mohou sednout na kamenné lavice ve starobylé synagoze, kde by seděl Ježíš, a projít se ulicemi, kterými by chodil on. V roce 2000 navštívil toto posvátné křesťanské místo papež Jan Pavel II.

Kfar Nahum

V dnešním Kfar Nahum se nachází františkánský klášter a řecký pravoslavný kostel, prohlédnout si můžete také ruiny několika starobylých kamenných domů a biblický Petrův dům, kostel a synagogu.

V oblasti Kafarnaum

Kapernaum se nachází u Galilejského jezera v krásné oblasti Galileje na severu Izraele. V oblasti se nachází spousta zajímavých míst – od nejvýznamnějších křesťanských památek v Izraeli až po zábavná dobrodružství a volnočasové aktivity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.