důsledky odsouzení za přestupek-Pensylvánie

Odsouzení za přestupek má v Pensylvánii řadu důsledků. To, že se v Pensylvánii jedná o přestupek, neznamená, že je to jen plácnutí přes prsty. Odsouzení je jako diamant, vydrží navždy.

Tady je nejobsáhlejší seznam těchto důsledků na internetu:

SUMA:

Osoba odsouzená za přestupek může:

 1. Ztratit právo zastávat volené funkce
 2. Nemůže být členem poroty
 3. Ztratit možnost adoptovat děti nebo přijmout do pěstounské péče děti.
 4. Ztratit doživotně právo vlastnit střelnou zbraň
 5. Nebýt oprávněn čerpat studentské půjčky
 6. Nebýt oprávněn získat profesní licenci
 7. Možná povinnost registrace podle „Meganova zákona“
 8. Možná povinnost odevzdat vzorek DNA v případě odsouzení za některé přestupky.

Když se tedy lidé ptají, jaké jsou důsledky odsouzení za přestupek v Pensylvánii? Může toho být hodně.

PODROBNOSTI:

VOLENÍ ÚŘEDNÍCI

Odstavec 7 pensylvánské ústavy zakazuje osobám odsouzeným za „neslavné zločiny“ zastávat volené funkce. Je sice pravda, že většina „nechvalně proslulých zločinů“ jsou trestné činy, ale soudy již dříve rozhodly, že některé přestupkové sexuální trestné činy spadají do tohoto rámce. Pokud budete odsouzeni za některý z těchto trestných činů, nebudete moci zastávat volenou funkci.

Služba v porotě

Jakýkoli trestný čin s trestní sazbou delší než 1 rok diskvalifikuje osobu ze služby v porotě podle 42 Pa. C.S. 4502. To znamená, že přestupky třetího stupně nediskvalifikují osobu ze služby v porotě, protože jejich maximální trest je 1 rok vězení. Za přestupky prvního nebo druhého stupně může být uložen trest vyšší než jeden rok až pět let. Pokud jste odsouzeni za přestupek prvního nebo druhého stupně, nemůžete být členem poroty. Z tohoto pravidla existuje výjimka. Odsouzení za porušení zákona o motorových vozidlech není diskvalifikujícím trestným činem.

VOLEBNÍ PRÁVO

Na rozdíl od trestných činů neztrácíte volební právo, pokud jste odsouzeni pouze za přestupek. To platí i v případě, že jste v době voleb ve vězení.

FOSTERSKÝ RODIČ/ADOPTIVNÍ RODIČ

Některá odsouzení za přestupky vám mohou zabránit v adopci dětí nebo přijetí dětí do pěstounské péče. Podle 23 Pa. C.S.A. 6344(c) je mnoho trestných činů uvedeno jako diskvalifikující pro tyto účely. Mnohé z těchto trestných činů jsou trestné činy, ale některé z nich jsou nebo mohou být přestupky, včetně:

 • Stalking – § 2709.1
 • Nezákonné omezování osobní svobody – § 2902
 • Neslušné obnažování – § 3127
 • Zatajení smrti dítěte – § 4303
 • Ohrožování dobrých životních podmínek dětí – § 4304
 • Obchodování s kojenci-. Oddíl 4305
 • Korumpování nezletilých – Oddíl 6301

To zahrnuje pokus o spáchání některého z těchto trestných činů, spolčení nebo navádění k jejich spáchání.

STŘELNÉ ZBRANĚ

Jeden z hlavních důsledků odsouzení za přestupek v Pensylvánii se týká práva na střelnou zbraň.

Podle 18 Pa. C.S.A. 6105 nesmějí osoby s odsouzením za přestupek prvního stupně vlastnit střelnou zbraň do konce života. Podle oddílu b) tohoto zákona zákon uvádí mnoho trestných činů, které jsou diskvalifikující. Zatímco mnohé z nich jsou trestné činy, některé z nich jsou nebo mohou být přestupky.

Dále oddíl (c) tohoto zákona zakazuje držení zbraně za jakékoli trestné činy podle zákona o drogách a kosmetických přípravcích, včetně přestupků, za které hrozí trest odnětí svobody delší než dva roky. Tři odsouzení za řízení pod vlivem alkoholu během pěti let budou mít rovněž za následek zákaz nákupu nebo převodu střelné zbraně.

Pokud vás soud odsoudí za jakékoli porušení zákona 64 (Pennsylvánské drogové zákony), včetně obvinění z používání paraphernalia, nebudete moci mít v PA licenci na nošení střelné zbraně. Jinými slovy tedy jakékoli odsouzení za drogový přestupek v Pensylvánii s sebou nese doživotní zákaz licence na skryté nošení (správně známé jako PA License to Carry a Firearm). Pokud nechcete podstoupit tuto diskvalifikaci, musíte nám zavolat hned.

STUDENTSKÉ PŮJČKY

Osoba, která se dopustí jakéhokoli federálního trestného činu nebo jakéhokoli státního trestného činu nebo přestupku, nemůže od státu Pensylvánie získat státní grant na vysokoškolské studium. (22 Pa. C.S. 121.6)

K tomu, aby osoba nemohla získat studentské půjčky na federální úrovni, stačí odsouzení za držení kontrolované látky. (20 U.S.C. 1091) Rovněž vás diskvalifikuje z možnosti získat jakýkoli grant nebo jiný druh peněžní pomoci při placení vzdělání od federální vlády. To se týká i odsouzení za tento trestný čin. V případě trestných činů držení drog se při prvním přestupku ztrácí nárok na podporu na dobu jednoho roku. Při druhém trestném činu je osoba nezpůsobilá po dobu dvou let. V případě třetího trestného činu je nezpůsobilá navždy. Jedná se o důležité důsledky odsouzení za přestupek v Pensylvánii.

PROFESNÍ LICENCE

Podle 18 Pa. C.S.A. 9124(c) mohou rady pro profesní licence odepřít žadatelům licenci pouze za přestupky související s daným povoláním. Zaměstnavatel nemůže při odepření profesní licence přihlížet k přestupkům, které s daným povoláním nesouvisejí. Mnoho komisí takto postupuje, ale konečné rozhodnutí o tom, zda se přestupek „týká“ povolání, je někdy obtížné. Jistě, přestupek jako „ohrožení blaha dětí“ je relevantní pro to, zda má být vydána licence učitele, ale je relevantní pro licencované výživové poradce? Argumentovat lze oběma směry.

Některé profesní licence mají zákonem předepsaný seznam trestných činů, které osobu zbavují možnosti tuto licenci získat, a to buď na určitou dobu, nebo na dobu neurčitou. Jedním z takových příkladů je licence soukromého detektiva podle 22 PS. 16, kde je uvedeno 11 diskvalifikujících přestupků, jako je například oplzlost, vyhrožování teroristickými útoky nebo prosté napadení.

Vyzýváme vás, abyste se obrátili na společnost The McShane Firm, LLC a získali další podrobnosti a pomoc ohledně toho, jak odsouzení poškodí vaši práci a kariéru.

PŘIJÍMÁNÍ DO PRÁCE

Pennsylvánie využívá politiku přijímání zaměstnanců „Fair Chance“. Tato politika umožňuje osobám s nenásilným záznamem v trestním rejstříku vysvětlit své specifické okolnosti během přijímacího procesu. Pensylvánští zaměstnavatelé mohou své potenciální zaměstnance prověřovat. Zaměstnavatel však nemůže záznam o odsouzení použít proti jednotlivci, pokud odsouzení není relevantní pro pozici, o kterou se uchází. Tyto zásady se netýkají pozic, na které je jednotlivec v důsledku odsouzení za trestný čin nezpůsobilý. Tyto zásady se rovněž nevztahují na pozice, na kterých by jednotlivec odpovídal za ochranu nebo bezpečnost osob nebo majetku, za prosazování práva nebo za pozice zahrnující kontakt se zranitelnými skupinami obyvatelstva.

Kopii těchto zásad naleznete zde: https://www.oa.pa.gov/Policies/hr/Documents/TM001.pdf

Ale jak je to se zaškrtávacím políčkem v žádosti o zaměstnání

Potenciální zaměstnavatelé se mohou ze zákona zeptat, zda byla osoba ucházející se o pracovní pozici odsouzena, ale zaměstnavatel je omezen v tom, jak může trestní minulost využít v přijímacím řízení. (42 USC. § 2000e a násl.).

Pokud má osoba záznam v trestním rejstříku, EEOC opakovaně rozhodl, že zaměstnavatelé musí prokázat, že rozhodnutí nepřijmout někoho kvůli jeho odsouzení za trestný čin/trestní minulosti je odůvodněno „obchodní nutností“. Je třeba zvážit tři faktory:

(i) povahu a závažnost trestného činu nebo jednání;
(ii) dobu, která uplynula od trestného činu nebo jednání a/nebo od výkonu trestu, a
(iii) povahu zastávané nebo hledané práce.

EEOC Compliance Manual, § 604 Appendices

Existuje také pensylvánský zákon, který se zabývá používáním záznamů pro zaměstnání a který odráží pravidlo zavedené EEOC. Potenciální zaměstnavatel může brát v úvahu odsouzení za trestné činy a přestupky pouze v rozsahu, v jakém se vztahují k vhodnosti uchazeče pro danou pozici. Potenciální zaměstnavatel také musí jednotlivce informovat, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí do zaměstnání částečně nebo zcela založeno na informacích z trestní minulosti. (18 Pa.C.S. 9125)

MEGANOVO PRÁVO

Pensylvánie rozhodla, že je v nejlepším zájmu Commonwealthu:

 • IDENTIFIKOVAT ty pachatele sexuálních trestných činů, kteří jsou skutečně predátory, a umožnit odsuzujícímu soudu, aby těmto pachatelům uložil doživotní registraci;
 • REGISTROVAT u pensylvánské státní policie jak pachatele sexuálních trestných činů, tak sexuálně násilné predátory; a
 • OZNÁMIT obce, když se tito sexuálně násilní predátoři nastěhují do jejich okolí.

Bezplatný průvodce maximem sexuálních trestných činů a Meganovým zákonem v Pensylvánii

Některé přestupkové sexuální trestné činy vyžadují registraci, včetně korumpování nezletilého, nezákonného omezování osobní svobody, falešného uvěznění, lákání dítěte do motorového vozidla nebo stavby, narušení soukromí a video voyeurství. (42 Pa.C.S. 9799.14). Jak vidíte, právě proto, že je obvinění ze sexuálních trestných činů sníženo na přestupek, mohou v Pensylvánii následovat důležité důsledky odsouzení za přestupek.

VZORKY DNA

V zájmu Commonwealthu se Pensylvánie rozhodla, že je nezbytné vytvořit databázi DNA a databanku dat. Zákon státu PA vyžaduje, aby byly odebírány vzorky DNA osobám odsouzeným za trestné činy a „další specifikované trestné činy“. Zákon 44 Pa.C.S. 2303 definuje „jiné specifikované trestné činy“ tak, že zahrnuje jakýkoli trestný čin jiný než sexuální trestný čin, jakýkoli trestný čin podle trestního zákona nebo zákona o vozidlech klasifikovaný jako přestupek prvního stupně a některé specifické trestné činy klasifikované jako přestupky druhého stupně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.