Platon made be Silanion in 370 BC for Academy of Athens

Akademia, założona przez filozofa Platona na początku IV wieku p.n.e., była być może jedną z najwcześniejszych instytucji szkolnictwa wyższego. Choć nie przypominała uniwersytetu, na który ludzie mogliby się zapisywać i uzyskiwać zaawansowane stopnie naukowe, funkcjonowała jako jedno z pierwszych miejsc dedykowanych badaniom naukowym i filozoficznym, przynajmniej w Europie, prowadzonych przez zgromadzonych uczonych.

Jej główną funkcją było nauczanie filozoficznego rozumienia Platona, ale stawiała ona również swoim uczonym wyzwania, by rozwijali nowe rozumienie naszego wszechświata. To czyni ją jedną z pierwszych znanych instytucji, które poświęciły się fundamentalnym odkryciom dotyczącym naszego wszechświata.

Założenie Akademii

Platon założył Akademię w latach 390-380 p.n.e. w Atenach. Zasadniczo szkoła służyła jako miejsce, w którym nauczano filozofii Platona. Początkowo Akademia znajdowała się na obszarze, który był gajem lub ogrodem drzew oliwnych, zawierającym posągi i pobliskie budynki. Termin akademia wywodzi się od Academus lub Hecademus, mitycznego bohatera, któremu poświęcony był ogród. Termin ten staje się zarówno terminem dla szkoły Platona, ale także nasze słowo dla akademii i academic.

Pomysł Akademii było mieć instytucję, w której oddani uczeni będą się spotykać, dyskutować i wykładać o naturze wszechświata. Platon wierzył, że wiedza nie została osiągnięta jedynie przez kontemplację, ale przez dyskusję, nauczanie i badania.

Plato początkowo prowadził wiele wykładów i seminariów, podczas których zadawał również pytania wybranej grupie uczonych. Tematy, na których się skupiał, to matematyka, nauki przyrodnicze, astronomia, dialektyka, filozofia i polityka. Do Platona dołączyli inni znani filozofowie w akademii, w tym Arystoteles, zanim założył własną akademię po tym, jak zerwał z filozofią Platona. Choć początkowo akademia funkcjonowała jako szkoła, która nauczała filozofii Platona na temat świata przyrody, zmieniło się to w połowie III wieku p.n.e..

Kontynuacja Akademii

Akademia przedstawiona na mozaice.

W około 266 roku p.n.e., Arcesilaus został scholarchą lub szefem Akademii. Rozwinął on to, co stało się znane jako sceptyczna szkoła platonizmu. Ten okres widział wpływy sceptyków i stoików na wiele filozoficznych idei, chociaż platonistyczni sceptycy krytykowali ich obu. Sceptycyzm widział, że wszechświat był niepoznawalny i głupotą było dążenie do niego.

Arcesilaus, z drugiej strony, nauczał, że sceptycyzm powinien być mierzony stopniami prawdopodobieństwa. Choć może być prawdą, że pewne rzeczy są niepoznawalne, to jednak można dążyć do takiej wiedzy, by można było przypisać jej pewien stopień prawdopodobieństwa. To zatem sprawia, że dążenie do wiedzy ma sens, gdyż pozwala nam wiedzieć więcej i w jakimś stopniu na dany temat, choć może nie osiągniemy pełnej wiedzy na dany temat. Agnostyczna postawa wobec wiedzy była centralnym elementem nowej filozofii.

W epoce tak zwanej „Nowej Akademii” szkoła ta nadal była poświęcona platońskiemu sceptycyzmowi. Jednak około 159 roku p.n.e. władzę przejął filozof Carneades. Chociaż utrzymał filozofię sceptyczną, twierdził, że wiedza nie jest w pełni poznawalna. Twierdził, że istnieją większe stopnie prawdopodobieństwa. Twierdził, że trzeba żyć, a żyć oznacza, że musimy mieć zasady przewodnie.

Te zasady powinny być prowadzone przez wiedzę, która jest najbardziej prawdopodobne, aby być prawdziwe, nawet jeśli nigdy nie jesteśmy pewni. Dlatego należy dążyć do wiedzy, aby mieć jak najwięcej zrozumienia prawdopodobieństwa danego tematu, nawet jeśli przyznajemy, że nie możemy w pełni zrozumieć tematu i musimy mieć pewien stopień agnostycyzmu. Filozofia ta była nieco bardziej liberalna niż przekonania Arcylicza, w tym sensie, że próbowała przypisać więcej pewności wiedzy.

Filozofia sceptycyzmu nadal wywierała silny wpływ na szkołę platońską aż do 90 roku p.n.e., kiedy to Antiochus z Askalonu zaczął kierować szkołą. Do tego momentu wpływy stoickie zaczęły wywierać większy wpływ na szkołę.

Głównym przekonaniem Antiocha było to, że umysł może odróżnić prawdę od fałszu. Wierzył, że podstawy wiedzy, moralności i zrozumienia muszą być zbadane, a poszukiwanie prawdy było krytyczne i stanowiło istotę naszej istoty. Pod wieloma względami Antiochus wierzył, że ożywia Starą Akademię ustanowioną przez początkowe idee Platona. Myśli Antiochusa stały się wpływowe i stał się on jednym z głównych nauczycieli i wpływów Cycerona.

report this ad

Zniszczenie i odbudowa

Archeologiczne pozostałości Akademii Platońskiej w Atenach

W 86 roku p.n.e. sama szkoła została zniszczona w pożarze, który prawdopodobnie miał miejsce podczas oblężenia Aten. Odbudowa Akademii okazała się niemożliwa, jednak nauczanie wznowiono w Atenach do 84 r. p.n.e. w gimnazjum Ptolemeusza. W czasach rzymskich nauka nadal kwitła, a jej nauczanie miało wpływ nawet na rzymskich urzędników i innych. W V w. n.e. pojawił się ruch mający na celu przywrócenie Akademii. Neoplatonicy, jak ich nazywano, założyli nową Akademię w latach 400-410 CE.

Neoplatonicy wierzyli, że ożywiają oryginalne idee Platona; jednak teraz sami byli pod wpływem szerokiej gamy idei, wskazując, że ich filozofia nie była tylko jednym centralnym tematem. Wspólne przekonania tej nowej filozofii były takie, że dusza lub osoba była mikrokosmosem wszechświata i że ten mikrokosmos powinien dążyć do tego, aby boski i naturalny świat działał lepiej. Istnieje seria rytuałów, przez które się przechodzi, a które pomagają stworzyć rdzeń poświęcony czystemu i etycznemu życiu, które następnie przybliża nas do boskiej natury naszego istnienia. Jeden jest postrzegany jako boskie źródło, gdzie musimy dążyć do osiągnięcia zrozumienia i jedności z tym źródłem.

Wiele z tych pomysłów było pod wpływem wschodniego mistycyzmu, który miesza się z pojawiającymi się koncepcjami zjednoczonego i pojedynczego wszechświata. Filozofia ta później staje się bardzo wpływowa w okresie średniowiecza, gdy łączy się z chrześcijańskimi myślicielami i filozofami. Inni w ramach tej szkoły, jednak nie przypisać do wszystkich lub nawet wiele z tej filozofii, więc jest to nieco wątpliwe, że neoplatonistów były rzeczywiście jedna szkoła myśli.

Niemniej jednak obecność neoplatonistów ożywił akademii aż do panowania Justyniana I, który zamknął wszystkie szkoły filozoficzne w 529 CE. Justynian uważał, że szkoły filozoficzne, które wywodziły się z politeistycznej przeszłości, są heretyckie i dlatego muszą zostać zamknięte.

Filozofie platonizmu przetrwały jednak na Wschodzie, ponieważ chrześcijanie wschodni przyjęli wielu filozofów-uchodźców, którzy opuścili Cesarstwo Bizantyjskie podczas zamykania szkół filozoficznych. To ostatecznie doprowadziło te szkoły do wpływu na Zachód w późniejszym średniowieczu, kiedy niektóre z filozofii zaczęły łączyć się z myślą chrześcijańską poprzez ponowne zbadanie starych dzieł klasycznych.

Dziedzictwo Akademii

Dziedzictwo Akademii polegało na tym, że było to pierwsze znane miejsce, gdzie uczeni mogli się gromadzić, debatować, dyskutować i uczyć o wszechświecie i jego rozumieniu. Koncepcja wyższego wykształcenia była nową ideą, gdy Akademia została założona. To dlatego, ostatecznie, słowo akademia jest przyjęty w naszym własnym vocabulary.

Podczas renesansu, odrodzenie zainteresowania w greckich filozofii, w ogóle, doprowadziło wielu do ponownego zbadania starych tekstów i nauk greckich filozofów i akademii. Niektóre z tych filozofii, takie jak neoplatonizm, wywarły również wpływ na chrześcijańską i późniejszą myśl. Koncepcje akademii zaczęły wpływać na kształtowanie się pojęć nauki i filozofii na Zachodzie w późnym średniowieczu. Doprowadziło to w końcu do powstania nowych lub nowoczesnych akademii i wpłynęło na rozwój uniwersytetów w późniejszych okresach. Chociaż sama Akademia przechodziła przez różne filozoficzne odchylenia, koncepcja gromadzenia uczonych w celu debatowania, nauczania i uczenia się stała się głębokim wpływem na zachodnie idee tworzenia instytucji wyższej nauki i wiedzy.

  1. Więcej na temat założenia Akademii, zobacz: Press, Gerald A. 2007. Plato: A Guide for the Perplexed. Guides for the Perplexed. London ; New York: Continuum.
  2. Dla historii na temat Akademii, zobacz: Reale, Giovanni, John R. Catan, and Giovanni Reale. 1990. Plato and Aristotle. A History of Ancient Philosophy, Giovanni Reale ; 2. Albany, NY: State Univ. of New York Press.
  3. Więcej na temat Arcesilausa, zobacz: Algra, Keimpe, ed. 2005. The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. 1st pbk. ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, sg. 324.
  4. Więcej na temat filozofii Carneadesa, zobacz: Furley, David J., ed. 1999. From Aristotle to Augustine. Routledge History of Philosophy, v. 2. London ; New York: Routledge, pg. 271.
  5. Więcej na temat Antiochusa i jego filozofii, zobacz: Sedley, D. N., ed. 2012. The Philosophy of Antiochus. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
  6. Więcej na temat neoplatonistów, zobacz: Gregory, John. 1999. The Neoplatonists: A Reader. 2nd ed. London ; New York: Routledge.
  7. Więcej na temat Justyniańskich zamknięć szkół filozoficznych, zobacz: Adamson, Peter, and Peter Adamson. 2014. Filozofia klasyczna. Wydanie pierwsze. A History of Philosophy without Any Gaps, Peter Adamson ; Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, pg. 259.
  8. Więcej na temat spuścizny Akademii, zobacz: Power, Edward J. 1991. A Legacy of Learning: A History of Western Education. SUNY Series, the Philosophy of Education. Albany, N.Y: State University of New York Press, s. 29.

Admin, Maltaweel i EricLambrecht

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.